Regulaminy

 

Regulamin Stacji narciarskiej Zwardoń Ski

Regulamin kolejki Stacja narciarska Zwardoń Ski

Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej

Regulamin Przedszkola Stacji narciarskiej Zwardoń Ski

Działania ratownicze Stacji narciarskiej Zwardoń Ski

Pojazdy silnikowe na trasach narciarskich

Zasady korzystania z narciarskich terenów zjazdowych

Regulamin szkoły narciarskiej i snowboardu

Regulamin wypożyczalni Zwardoń Ski

Regulamin placu zabaw Zwardoń Land

 

PUCHAR KRAJCARA

REGULAMIN ZAWODÓW

§ 1

Zawody „Krajcar Ski Cup" są Amatorskimi Zawodami w narciarstwie alpejskim.

Organizator zawodów: KRAJCAR, Stacja Narciarska ZWARDOŃ- SKI

 

§ 2 

Cele zawodów:

1) popularyzacja narciarstwa zjazdowego pośród najmłodszych,

2) wychowanie w duchu fair play,

3) podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego,

4) integracja środowiska narciarskiego i sportowego.

 

§ 3

 

Termin zawodów: 22 LUTY 2014 r.
Start o godzinie 10:00

§ 4

Warunki uczestnictwa:

W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkujące Polskę oraz inne kraje.

W zawodach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające licencję zawodniczą PZN, PZS lub ISF.

 

§ 5

Miejsce zawodów:
Stok Mały Rachowiec Zwardoń.

§ 6

 

Sposób przeprowadzania zawodów:

1) Zawody przeprowadzane są zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Zawodów .
2) Zawody przeprowadzane są w 7 grupach  (podział według wieku i płci). Grupy wiekowe

dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn:

 

 

A)     PRZEDZSZKOLAKI

B)      SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3 KLASY

C)      SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6 KLASY

D)     GIMNAZJUM

E)      SZKOŁA ŚREDNIA (DO 19 LAT)

F)      OD 20 LAT DO 50 LAT

G)     OD 51 LAT WZWYŻ

 

3) Listy startowe tworzone są według kolejności zgłoszeń.

4) Zamknięcie list startowych następuje w dniu zawodów o godz. 09:15.

5) Zawody rozpoczynają się 45 minut po zamknięciu list startowych od najmłodszej grupy

wiekowej.

6) Zawody to jeden samodzielny przejazd Slalom Gigant uczestnika zawodów.

7) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator zaleca ubezpieczenie  zawodników od NW.

8) Komisję sędziowską powołuje organizator.

9) Najlepsza trójka każdej grupy jest nagradzana.

§ 7

Zgłoszenia:

1) w dniu zawodów 22.02.2014r. od 08:00 do 09:15 w biurze zawodówà PUNKT MEDYCZNY KOŁO KAS W ZWARDOŃ SKI

2) ilość zgłoszeń jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. (150 osób)

§ 8

Koszty udziału i ubezpieczenie

 

Opłata startowa: 20 PLN – gotówką w dniu zawodów 16.02.2014 r. KATEGORIE: E; F; G

1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt. 

2. Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej  przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek). 

3. Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmujemy, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

4. Organizator regionalny ma prawo do pobierania kaucji za numery  startowe, zwracanej  po oddaniu numeru.

§ 9

Protesty:

1) Składanie protestów możliwe jest na piśmie do organizatora zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu konkurencji.

2) Protest może złożyć jedno z rodziców lub opiekun zawodnika.

3) Warunkiem przyjęcia protestu jest wniesienie kaucji w wysokości 100 PLN. W przypadku

uwzględnienia protestu kaucja zostaje zwrócona składającemu.

§ 10

Uwagi końcowe:

1) Zmian w powyższym Regulaminie może dokonać tylko organizator.

2) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego Regulaminu.

3) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku złych warunków

śniegowych lub pogodowych.

STACJA NARCIARSKA ZWARDOŃ SKI


Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z urządzeń transportu liniowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, na podstawie wykupionego skipassu bądź biletu.

 2. Zakup skipassu bądź biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 3. Pasażerowie oraz inne osoby przebywające na terenie kolei linowej i wyciągów powinny stosować się do zakazów, nakazów oraz innych informacji umieszczonych na terenie ośrodka, a w szczególności do poleceń obsługi.

 4. Przez bramkę, przy wykorzystaniu jednego otwarcia może przejść tylko jedna osoba.

 5. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy skipass bądź bilet został skasowany przez bramkę i osoba weszła na peron celem skorzystania z kolei.

 6. Korzystający z kolei, który przy kontroli z jakichkolwiek powodów nie może okazać ważnego skipassu bądź biletu uważany jest za jadącego bez ważnego biletu.

 7. Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, którego używają.

 8. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych.

 9. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (pow.0,5‰) lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń transportu liniowego oraz tras narciarskich.

 10. Na wyciągach obowiązuje zakaz palenia.

 11. Obsługa ma prawo usunąć z terenu ośrodka narciarskiego w osoby nietrzeźwe, bądź będące pod wpływem działania środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające regulaminu.

 12. Z wyciągów oraz tras narciarskich przeznaczonych dla narciarzy i snowboardzistów mogą korzystać osoby poruszające się na 2-ch nartach lub snowboardzie. (poza terenem wyznaczonym przy Baby-Lift).

 13. Osoby niepełnosprawne chcące korzystać z atrakcji ośrodka proszone są o kontakt z kierownictwem ośrodka, ratownikiem lub obsługą. W zależności od stopnia niepełnosprawności oraz umiejętności będą one informowane o sposobie korzystania z atrakcji znajdujących się na ośrodku.

 14. Wykroczenie przeciwko Regulaminowi może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną.

 15. Osoby przebywające na obszarze kolei linowej-krzesełkowej ZWARDOŃ- SKI powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu ruchu.

  powrót

REGULAMIN KOLEJKI STACJA NARCIARSKA ZWARDOŃ SKI

 

 1. Na krzesełku mogą znajdować się max. 4 osoby.

 2. Wsiadać i wysiadać należy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

 3. Po rozpoczęciu przejazdu należy niezwłocznie zamknąć poręcz.

 4. Po zakończeniu jazdy należy natychmiast opuścić rejon wysiadania we wskazanym kierunku.

 5. Bagaż podręczny utrudniający wsiadanie i wysiadanie należy przewozić na oddzielnym miejscu.

 6. Narty i deski snowboardowe w czasie przejazdu powinny być ułożone równolegle do kierunku jazdy, tak aby nie powodowały kolizji z innymi użytkownikami lub elementami kolei.

 7. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz o wzroście poniżej 1,25 m mogą być przewożone tylko na oddzielnym miejscu pod opieka osoby dorosłej, zdolnej do udzielenia ewentualnej potrzebnej pomocy.

 8. W przypadku zatrzymania kolei należy spokojnie czekać na wznowienie ruchu lub na odpowiednie polecenia obsługi.

 9. Wszystkie luźno zwisające części garderoby (sznurki, tasiemki itp.) należy zabezpieczyć przed zaczepieniem o elementy siedziska.

 10. Pasażer odpowiada za spowodowane uszkodzenia lub zanieczyszczenia obiektów kolei.

 11. Pasażer wymagający pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu powinien poinformować o tym fakcie obsługę kolei.

 12. Parkingi na terenie Kolei Krzesełkowej i Wyciągu Narciarskiego, Ośrodka Narciarskiego ZWARDOŃ- SKI są niestrzeżone i bezpłatne.

 13. Kierownictwo Ośrodka nie odpowiada za kolizje i wypadki powstałe na parkingach Ośrodka i na drodze dojazdowej.

 14. Kierownictwo Ośrodka za sprzęt pozostawiony bez opieki nie ponosi odpowiedzialności.

 15. W zależności od warunków narciarskich przewidziano przerwę techniczną od ok. 20 do ok. 30 minut w godzinach 16:00/17:00 – ratrakowanie.

 16. Trasa może być przygotowywana przez ratrak.
  W związku z powyższym każdy narciarz i snowboardzista ma obowiązek:
  - zachować szczególną ostrożność,
  - odsunąć się z trasy przejazdu ratraka.
  Jazda bezpośrednio za ratrakiem jest surowo zabroniona.

 17. Na trasie może pojawić się służbowy skuter śnieżny obsługi kolei linowej, ratownictwa lub GOPR-u co zobowiązuje narciarzy i snowboardzistów do zachowania szczególnej ostrożności.

 18. Narciarze i snowboardziści powinni przestrzegać tzw. „Dekalogu FIS” (patrz "Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej").


ZABRANIA SIĘ:

 1. Wchodzenia na peron oraz wsiadania na krzesełko bez zezwolenia obsługi.

 2. Wsiadania i wysiadania poza miejscami do tego przeznaczonymi.

 3. Przechodzenia między krzesełkami.

 4. Trzymania nart lub deski snowboardowej poprzecznie do kierunku jazdy.

 5. Przewożenia dzieci na kolanach.

 6. Samodzielnej jazdy dzieciom w wieku przedszkolnym lub o wzroście poniżej 1,25 m.

 7. Przejazdu z otwartą poręczą.

 8. Wychylania i kołysania na krzesełku.

 9. Przewożenia psów oraz innych zwierząt.

 10. Korzystania z kolei osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

 11. Palenia papierosów podczas jazdy koleją.

 12. Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów w trakcie jazdy koleją.

 13. W przypadku niejasności obsługa udziela pełnych informacji.

 14. Nieprzestrzeganie regulaminu może być przyczyną odmowy przewozu koleją.

 15. Warunki przewozu stanowią integralną część umowy przewozowej. Obowiązują one przy przewozie osób oraz przedmiotów, a także dotyczą one zachowania na obszarze kolei.

 16. Każdy uczestnik kupując bilet akceptuje powyższe warunki.

 powrót

DEKALOG REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI NARCIARSKIEJ

 

1. Wzgląd na inne osoby

Każdy narciarz lub snowboarder powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

2. Sposób jazdy na nartach i snowboardzie oraz panowanie nad prędkością

Każdy narciarz lub snowboarder powinien kontrolować sposób jazdy. Powinien on dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.

3. Wybór kierunku jazdy

Narciarz lub snowboarder nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboarderów znajdującym się przed nim.

4. Wyprzedzanie

Narciarz lub snowboarder może wyprzedzać innego narciarza lub snowboardera z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, że zostawi wystarczająco dużo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboarderowi na wykonanie przez niego wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów.

5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku

Narciarz lub snowboarder, wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w górę stoku, musi spojrzeć i w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

6. Zatrzymanie na trasie

O ile nie jest to absolutne konieczne, narciarz lub snowboarder musi unikać zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboarder winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

7. Podchodzenie i schodzenie na nogach

Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich

Każdy narciarz lub snowboarder winien stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń tras.

9. Wypadki

W razie wypadku każdy narciarz lub snowboarder winien udzielić poszkodowanym pomocy.

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości

Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 powrót

REGULAMIN PRZEDSZKOLA STACJI NARCIARSKIEJ ZWARDOŃ SKI

 

 1. Administratorem przedszkola narciarskiego jest Stacja Narciarska ZWARDOŃ-SKI

 2. Przedszkole narciarskie przeznaczone jest do nauki jazdy na nartach.

 3. Korzystanie z przedszkola narciarskiego odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, tylko w sezonie zimowym z zastrzeżeniem, przedszkole narciarskie może być zamknięte przez Administratora bez podania przyczyn.

 4. Wszystkie dzieci muszą znajdować się pod opieką instruktorów ZWARDOŃ SKI

 5. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

 6. Podczas jazdy na nartach/ snowboardzie dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia muszą używać kasków ochronnych.

 7. Wyposażenie przedszkola narciarskiego powinno być wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem.

 8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze.

 9. Na terenie przedszkola narciarskiego zakazuje się:

  • niszczenia urządzeń zabawowych
  • zaśmiecania terenu - prosimy o wrzucanie odpadków do koszy na śmieci
  • wprowadzania zwierząt
 10. Na terenie przedszkola narciarskiego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

 11. Obsługa ma prawo usunąć z terenu przedszkola narciarskiego osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem działania środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające regulaminu.

 12. Korzystający z przedszkola narciarskiego zobowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych i poleceń instruktorów/obsługi kolei, a także do informacji znajdujących się na tablicach.

 13. Korzystający z przedszkola narciarskiego zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Stacji Narciarskiej ZWARDOŃ SKI.

 NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD GROZI WYPADKIEM.

 powrót

DZIAŁANIA RATOWNICZE STACJI NARCIARSKIEJ ZWARDOŃ SKI

 

 1. Działania ratownicze prowadzone są przez: ratowników beskidzkiej grupy GOPR.

 2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi kolei.

 3. Telefony alarmowe:

  • 601 100 300 – GOPR

  • 985 - GOPR

  • 997 - Policja

  • 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 1. Osoby znajdujące się na naszym ośrodku narciarskim mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

 

powrót

POJAZDY SILNIKOWE NA TRASACH NARCIARSKICH

 

 1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:

  • Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

  • Pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację oraz sygnalizację dźwiękową.

 2. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazd.

   

powrót

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH


 1.  Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.

 2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak : linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi ( np. czarne strzałki na żółtym tle) i innymi.

 3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.

 4. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.

 5. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:

  • Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
  • Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
  • Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.
  • Wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
  • Wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – znowu ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
  • Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
  • Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
  • W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć  to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
  • Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.

 6. Zasady korzystania z parku narciarskiego (snowparku) umieszczone są przy wjeździe do niego.

 7. Osoby nieumiejące jeździć na nartach lub snowboardzie, muszą znajdować się pod opieką instruktora lub osoby umiejącej jeździć.

 8. Zaleca się zapoznanie z Regulaminem , Kodeksem Narciarskim  zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską ( FIS )-do wglądu na terenie Stacji.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Właściciel wyciągu nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasie zjazdowej i wyjazdowej.

 • Podczas intensywnych opadów śniegu oraz sztucznego dośnieżania tras warunki do jazdy są utrudnione poprzez ograniczoną widoczność oraz zmienne warunki na stoku dlatego  też należy bezwzględnie ograniczyć prędkość jazdy i dostosować ją do panujących trudnych warunków.

 • Właściciel nie odpowiada za sprzęt i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie stacji narciarskiej.

 • Za uszkodzone karty kasa nie zwraca pieniędzy .

 • Rozpoczęte karnety czasowe nie podlegają zwrotowi

 • Na trasach zjazdowych mogą się odbywać zawody narciarskie oraz treningi

 • Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do właściciela - o zaistniałym fakcie prosimy poinformować w dniu zdarzenia  ustnie obsługę kasy. 

 Właściciel: SKI- BESDKIDY Sp. z o.o. www.zwardon-ski.pl

ŻYCZYMY SAMYCH MIŁYCH CHWIL

 

powrót

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDU

Nasi instruktorzy pomogą Ci w miły i przyjemny sposób spędzić czas. Dobiorą dla Ciebie odpowiedni sprzęt co do twoich wymagań, umiejętności, stopnia zaawansowania, parametrów wagowych i wzrostowych oraz warunków na stoku. Ty bawiąc się nawet nie zauważysz jak szybko posiądziesz wiedzę i umiejętności, które doszlifowane jak diament pod okiem specjalisty, pozwolą Ci spędzić niezapomniane chwile w tak uroczym miejscu jakim jest Zwardoń SKI.

1. Szkolenie indywidualne.

W opinii wielu specjalistów jest to najlepsza dla Ciebie forma nauki i doskonalenia techniki jazdy na nartach. Zajęcia prowadzone indywidualnie pozwalają instruktorowi na poświęcenie 100% swojej uwagi jednej osobie, co daje najlepsze efekty.

2. Szkolenie dla najmłodszych.

Oferujemy tutaj naukę jazdy na nartach dla Twoich milusińskich już od 3 roku życia, oraz na snowboardzie od ok. 7 roku życia. Bawimy dzieci ucząc podczas gdy Ty możesz w pełni korzystać z oferty ośrodka.

3. Szkolenie snowboardowe.

Są to zajęcia w czasie których posiądziesz odpowiednią wiedzę i nauczysz się elementów techniki, które pozwolą Ci bezpiecznie poruszać się po stoku. Pod okiem najlepszych specjalistów sukces murowany!

4. Szkolenie grupowe.

W naszej ofercie znajduje się także szkolenie skierowane do grup, które pragnąc spędzić miło i przyjemnie swój czas, chcą doskonalić swoje umiejętności w jeździe na nartach czy to na snowboardzie. Mamy dla was specjalną ofertę cenową.

Regulamin Szkoły Narciarskiej i Snowboardu ZWARDOŃ SKI:

 • Lekcja trwa 50 minut.

 • Ceny lekcji zawierają podatek VAT.

 • Ceny nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągu.

 • Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynna jest kolej.

 • Szkoła ZWARDOŃ- SKI nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.

 • Szkoła narciarsko - snowboardowa wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

 • Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzysta z nich osoba trzecia.

 • Klienci szkoły narciarskiej ZWARDOŃ- SKI spotykają się z instruktorem w biurze szkoły.

 • Należność za lekcje zarezerwowane a nie opłacone należy uregulować minimum 10 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.

 • Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

 • Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 • Informujemy, że narciarstwo i snowboarding są sportami kontuzjogennymi. A także przypominamy, że dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor może odmówić udzielenia szkolenia w przypadku braku kasku.

 

powrót

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ZWARDOŃ SKI

 

 1. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta specjalnie przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.

 3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem i dobrowolnie pozostawi go w siedzibie wypożyczalni, lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.

 4. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować jaką formę zabezpieczenia wybrać.

 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.

 6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.

 7. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym.

 9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialnością.

 10. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest dzień. Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku.

 11. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.

 12. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 13. Klient ponosi odpowiedzialnością za zaginięcie sprzętu, złamanie, poważne uszkodzenie. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu bądź klient musi się dostosować do tzw. Cennika zniszczeń.

 14. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub ceną naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.

 15. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

 16. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Żywcu.

 17. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.

  powrót

 

REGULAMIN PLACU ZABAW ZWARDOŃ LAND

 

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla wszystkich dzieci do 10 roku życia i jest bezpłatny.

 2. Wejście do placu zabaw możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu ze Szkołą Narciarską.

 3. Dziecko przebywające na placu zabaw zobowiązane jest zdjąć obuwie.

 4. Dla bezpieczeństwa dziecka prosimy o zdjęcie przed wejściem okularów, łańcuszków, bransoletek oraz innych przedmiotów, które mogą okazać się niebezpieczne podczas zabawy.

 5. Rodzice/ opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko podczas zabawy oraz za szkody wyrządzone przez dziecko innym klientom oraz w wyposażeniu placu zabaw.

 6. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych.

 7. Użytkowanie placu zabaw odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkownika.

 8. Użytkownicy zobowiązani są do zostawienia po sobie porządku.

 9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania Szkoły Narciarskiej o opuszczeniu placu zabaw przez dziecko.

 10. Za nieporządek odpowiadają rodzice bądź opiekunowie!!!

  powrót

 

MIŁEGO DNIA